รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.