องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี