ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2565ประกาศกำหนดสมัยประชุม