จ้างจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาอาหารเพื่อการดำรงชีพของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ระหว่างวันที่ 22-31 มี.ค. 2565 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก จำนวน 5 รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-0123-65-007 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (พร้อมขยายเขตไฟฟ้า) บริเวณบ้าน นายสมจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเงินเดือนจ้างเหมา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (นายกฤศ สุทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง