ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏมานี้

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาของรางวัลสำหรับผู้แสดงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายเขตเสียงไร้สายหอกระจายข่าวภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง