ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน 3 โรงเรียน ประจำนวนเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 3 โรงเรียน ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง