ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาของรางวัลสำหรับผู้แสดงและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายเขตเสียงไร้สายหอกระจายข่าวภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง