ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงบ่อขยะตำบลชัยบาดาล หมู่ 5 จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดใหญ่ 320 หรือเทียบเท่า ขุดฝังกลบขยะ พร้อมปรับเกลี่ยบบริเวณบ่อขยะ จำนวน 15 ไร่ เป็นเวลา 8 วัน และจ้างรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนย้ายขยะ เป็นเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง