ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมะกอกหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าพาหนะเดินทางเป็นรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 วันๆละ 5 คัน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมผิวจราจรลาดยาง สายเมืองทอง 9 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมผิวจราจรลาดยาง สายภายในหมู่บ้าน หน้าวัด ถนนริมเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีื จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง