ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมะกอกหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าพาหนะเดินทางเป็นรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 วันๆละ 5 คัน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบริษัทคาร์กิลล์ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้าน หน้าวัดมะกอกหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหน้าเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง