ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างปรับปรุงบ่อขยะตำบลชัยบาดาล หมู่ 5 จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดใหญ่ 320 หรือเทียบเท่า ขุดฝังกลบขยะ พร้อมปรับเกลี่ยบบริเวณบ่อขยะ จำนวน 15 ไร่ เป็นเวลา 8 วัน และจ้างรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนย้ายขยะ เป็นเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายเขตเสียงไร้สายหอกระจายข่าวภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดเล็ก ดำเนินการปรับเกลี่ยดิน พร้อม กำจัดวัชพืชข้างถนน ลบ.5130 ทั้ง 2 ด้านระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาเต็นท์และเก้าอี้ ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 วัน ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง