ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างปรับปรุงบ่อขยะตำบลชัยบาดาล หมู่ 5 จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดใหญ่ 320 หรือเทียบเท่า ขุดฝังกลบขยะ พร้อมปรับเกลี่ยบบริเวณบ่อขยะ จำนวน 15 ไร่ เป็นเวลา 8 วัน และจ้างรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนย้ายขยะ เป็นเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายเขตเสียงไร้สายหอกระจายข่าวภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดเล็ก ดำเนินการปรับเกลี่ยดิน พร้อม กำจัดวัชพืชข้างถนน ลบ.5130 ทั้ง 2 ด้านระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง