จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดเล็ก ดำเนินการปรับเกลี่ยดิน พร้อม กำจัดวัชพืชข้างถนน ลบ.5130 ทั้ง 2 ด้านระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4 (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง