ก่่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี