ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 6 บริเวณข้างสระเก็บน้ำวัดท่ามะกอกชยากรณ์ ตำบลชัยบาดาล

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จ้างเหมารถแบ็กโฮ ขนาดเล็ก ดำเนินการปรับเกลี่ยดิน พร้อม กำจัดวัชพืชข้างถนน ลบ.5130 ทั้ง 2 ด้านระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก่่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี