ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมะกอกหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาอาหารเพื่อการดำรงชีพของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ระหว่างวันที่ 22-31 มี.ค. 2565 เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง