จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของนางสาวนวจุฑามาศ เย็นนุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเงินเดือนจ้างเหมา (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นางสาวณัฐธิดา เกษไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง