จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง