ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

  องค๋การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และ(ภ.ด.ส.๓) สามารถตรวจสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียน ที่ ลบ.271 เนื้อที่ประมาณ 14-0-8 ไร่ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

พิธีลงนาม(MOU) ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล

พิธีลงนาม(MOU) ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล

3 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ได้ร่วมลงนาม (MOU) ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล

ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการฯ และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ ใจดี ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ต้อนรับนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล โดยมีตัวแทน ส.ส.วรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี เขต 5 เป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ณ บริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ,วัดจันทาราม และบ้านเกษตรกร นายอมร ศรีเมฆ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนของเองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ค่าคะแนน 96.61 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10 ตัวชี้วัด…

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบเงินช่วยเหลือชดเชย เยียวยา สงเคราะห์ และบรรเทาผลกระทบของผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางสมร สมบัติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบาดาล ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ครั้งทีี่ 3/2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี