ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ บริเวณวัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปล่อยพันธ์ุปลาและเยี่ยมชมตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมให้การต้อนรับ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะในการลงพื้นที่ และร่วมกันพร้อมปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 50,000 ตัว และเดินเยี่ยมชมพบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดปลาชัยบาดาล ณ บริเวณตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นางสาวอรัทยา พรานทนงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,พันจ่าอากาศเอกวุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับประมงขังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และสถานีส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรีแต่งกาย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

องค์การบริหารส่วนตำชัยบาดาล ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง เพื่อสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ติดประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)(เพิ่มเติม)ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)(เพิ่มเติม)ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล