ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการฯ และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ ใจดี ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ต้อนรับนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล โดยมีตัวแทน ส.ส.วรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี เขต 5 เป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ณ บริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ,วัดจันทาราม และบ้านเกษตรกร นายอมร ศรีเมฆ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนของเองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ค่าคะแนน 96.61 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10 ตัวชี้วัด จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบเงินช่วยเหลือชดเชย เยียวยา สงเคราะห์ และบรรเทาผลกระทบของผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางสมร สมบัติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบาดาล ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ครั้งทีี่ 3/2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัยร่วมกับ นายอำเภอชัยบาดาล    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรม่วงค่อม กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คณะครูโรงเรียนบ้านอนุบาลลำนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันตำบลชัยบาดาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง) หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ประชุมหารือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดปลาชัยบาดาล

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.  นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อม เลขานุการนายกฯ, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ,ผู้อำนวยการกองช่าง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดปลาชัยบาดาล และกลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารตลาดปลาตำบลชัยบาดาล เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบประปาผิวดิน ในพื้นที่ตลาดปลาชัยบาดาล ณ บริเวณอาคารจอดรถตลาดปลาชัยบาดาล ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอเชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยสามารถโหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏมานี้