กิจกรรม/โครงการ

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

วันทีี่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ,ประธานสภา, สมาชิกสภา และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ทำพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยมี นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณตลาดปลาตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดประเพณีแข่งขันเรือพาย ปี 2565

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, นักกีฬาเรือพาย และประชาชน ร่วมพิธีเปิดประเพณีการแข่งขันเรือพาย ปี 2565 โดยมี นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณตลาดปลาชัยบาดาล

รับซื้อขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ออกรับซื้อขยะมูลฝอย ในหมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะเพื่อชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการกำจัด และคัดแยกขยะ อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

พิธีถวายพวงมาลา สักการะบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา สักการะบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นายสมนึก วงศ์เสงี่ยม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทนพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,ช้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ปี2565

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 จำนวน 14 หลังคาเรือน

ฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม  ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การแจ้งเหตุ การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุร้าย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล