Author name: sumnak chaibadan

วันสตรีสากล ปี 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมกิจกรรม และเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยมี นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ บริเวณวัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปล่อยพันธ์ุปลาและเยี่ยมชมตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมให้การต้อนรับ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะในการลงพื้นที่ และร่วมกันพร้อมปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 50,000 ตัว และเดินเยี่ยมชมพบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดปลาชัยบาดาล ณ บริเวณตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นางสาวอรัทยา พรานทนงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,พันจ่าอากาศเอกวุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับประมงขังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และสถานีส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่

โครงการหนูน้อย สุขภาพดี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อย สุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรีแต่งกาย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

องค์การบริหารส่วนตำชัยบาดาล ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง เพื่อสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรีนน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล