Author name: sumnak chaibadan

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สปสช. )

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ กำนันตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สปสช. ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยบาดาล  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล  ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง)

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 4/2566 (ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการฯ และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ ใจดี ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ต้อนรับนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล โดยมีตัวแทน ส.ส.วรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี เขต 5 เป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ณ บริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่ ,วัดจันทาราม และบ้านเกษตรกร นายอมร ศรีเมฆ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงพ่อแม่พันธุ์ไก่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก