Author name: suksa chaibadan

โครงการหนูน้อยมือสะอาด ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ได้จัดทำโครงการหนูน้อยมือสะอาดให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย นำโดยท่านนายสมพร  สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสดใส ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสดใส ให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง นำโดยท่านนายกนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด