Author name: admin

ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง