ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลมะกอกหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง