เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กีฬาตำบลเยาวชน ประชาชน และกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts