25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ระดับ อปท. โดยมี นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีผู้นำชุมชน , อปพร. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts