เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts