1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts