งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อคในเด็กปฐมวัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล

 

Similar Posts