องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบทป้องกันยุงลาย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ทั้ง 11 หมู่บ้าน

Similar Posts