เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นขณะติดในรถยนต์เพียงลำพัง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล

 

Similar Posts