เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล และมะกอกหวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเด็กปฐมวัยติดในรถยนต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กปฐมวัยรู้จักวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์เพียงลำพัง ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts