วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้ เพื่มทักษะให้กับเด็กปฐมวัยในการรู้จักป้องกันตัวเองจากการจมน้ำ (อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ) ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี

Similar Posts