แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ติดประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล