เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการออกรับซื้อขยะ หมู่ที่ 1-3 ตำบลมะกอกหวาน ณ วัดโคกสำเริง
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ออกรับซื้อขยะในหมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (บ้านโพธิ์ทอง) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.

Similar Posts