วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดย นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน(เหตุอัคคีภัย) จำนวน 2 รายดังนี้
1.นางบัว นาคประเสริฐ เหตุไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล ได้รับเสียหายทั้งหลัง เป็นจำนวนเงิน 42,600 บาท
2. นายสรศักดิ์ ขาวแสงศิลป์ เหตุไฟไหม้คอกเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล ได้รับความเสียหายทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 5,700 บาท
ทั้งนี้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

Similar Posts