ผู้บริหาร อบต.ชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  รับสนองนโยบายจากคณะผู้บริหาร อบต.โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  เสนอคำสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.ในภารกิจที่รับผิดชอบของกอง/งาน
3.  บริหารโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นที่กำหนด

นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร.099-1959923

น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร. 036-790250

น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร 036 790250

น.ส.เรณู แก้วมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 036 790250

ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ใจดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 036 790250

น.ส.อรัทยา พรานทนงค์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 036 790250

น.ส.อรัทยา พรานทนงค์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร 036 790250

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง