ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  รับสนองนโยบายจากคณะผู้บริหาร อบต.โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  เสนอคำสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.ในภารกิจที่รับผิดชอบของกอง/งาน
3.  บริหารโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นที่กำ

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 085-9001576

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 085-9001576

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-9001576

นางสาวเรณู แก้วมา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-0148206

ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ใจดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-7741528

นายเศรษฐวิชญ์ พลพวก

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.093-4148909

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 085-9001576