วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ชุมชนเข็มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ผมขอเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลชัยบาดาล ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.แห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ผมขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาของอบต.และแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวสาร อบต.ชัยบาดาล

ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ข่าวสารที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>

แจ้งข่าวสารของ อบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >>>

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ อบต. และการจัดซื้อ-จ้างโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่

สขร.1 >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

กิจกรรม/โครงการ >>>

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต.ให้ประชาชนทราบ

ชัยบาดาลพัฒนา >>>

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก

รายงานทางการเงิน >>>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน,ประจำปี

บริการของเรา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ให้บริการจัดเก็บภาษีประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายรวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ

เติบโตสู่เป้าหมาย

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.ชัยบาดาล กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2566 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

iit1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

eit1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT

(ประชาชนทั่วไป)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะหารือรับฟังปัญหา ร่วมกับหน่วยงานและประชาชน...

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปล่อยพันธ์ุปลาและเยี่ยมชมตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล...

อ่านต่อ

กิจกรรม/โครงการ

พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้รับแจ้งจาก รพ.สต.มะกอกหวาน มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกบริเวณ...

อ่านต่อ

วันสตรีสากล ปี 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมกิจกรรม และเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากล ปี...

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล...

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชัยบาดาลพัฒนา

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน

29 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่...

อ่านต่อ

ปรับปรุงสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาลสำหรับจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ปี 2565 ผู้เยี่ยมชม : 0...

อ่านต่อ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผู้เยี่ยมชม...

อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

“ดิฉันจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลชัยบาดาล”

นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร. 099 1959923

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.ชัยบาดาล

จำนวนประชากร (คน)
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
จำนวนหมู่บ้าน
รายได้รวม (ล้านบาท)

ตลาดต้องชม

ตลาดต้องชมในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อยู่บริเวณ ตลาดปลาชัยบาดาล บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บริเวณนี้จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพชาวประมง นำปลาน้ำจืดภายในเขื่อนที่จับได้ในแต่ละวัน มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโควิด 2019

ที่มา :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ให้ความเป็นกันเอง พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในแต่ละวัน คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จะรับฟังปัญหาความต้องการ ความเดือนร้อน ของประชาชนในพื้นที่ และประเมินสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหากับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาสั่งการให้แก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ไม่ล่าช้า เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้รับแก้ไข ประชาชนได้รับการช่วยเหลือโดยทันที 

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับ อบต.ชัยบาดาล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2566 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (คือเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2566 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2567 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2565 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2566 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลม่วงค่อม จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ชัยบาดาล

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

ติดต่อหน่วยงาน

อีเมล

saraban@chaibadan.go.th

Social media

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ : 0 3679 0250
โทรสาร : 0 3679 0251

ที่ตั้งสำนักงาน

1/1 หมู่ 3
ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
15230