ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนเข็มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน
รับฟังความเห็น

ร้องเรียน
ทุจริต

คู่มือประชาชน

คู่มือให้บริการ
ระบบ OSS

กระดานสนทนา

E-Service

ระบบ
Back Office

อปท.ใกล้เคียง

ท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี

หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมฯ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ระดับ ผ่านดี

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่เขตตำบลชัยบาดาลให้มีความเจริญก้าวหน้า จะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ข่าวจัดซื้อ-จ้าง

ซื้อจ้างในระบบ EGP

รายงานงบการเงิน

สขร.1

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

บริการของหน่วยงาน

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

แนวทางการปฏิบัติงาน

ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ และแนวทางประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อได้ปฏิบัติพันธกิจเพื่อประชาชนแล้ว ความชื่นใจที่ประชาชนได้รับคือ “รางวัลแห่งชีวิต พันธกิจของข้าราชการ”
น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

085-9001576

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวสารหน่วยงานล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมใจแสดงพลัง “ต้านภัยคอรัปชั่น รวมพลังสังคมไทยไม่โกง

26 มิถุนายน 2567 สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล และโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล...

อ่านต่อ

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ระดับ อปท.

25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ระดับ...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ตลาดต้องชม

ตลาดต้องชมในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อยู่บริเวณ ตลาดปลาชัยบาดาล บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บริเวณนี้จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพชาวประมง นำปลาน้ำจืดภายในเขื่อนที่จับได้ในแต่ละวัน มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

วิดีทัศน์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ Facebook

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับ อบต.ชัยบาดาล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1. ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ผลงานและกิจกรรมหน่วยงาน