ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนเข็มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน
รับฟังความเห็น

ร้องเรียน
ทุจริต

คู่มือประชาชน

คู่มือให้บริการ
ระบบ OSS

กระดานสนทนา

E-Service

ระบบ
Back Office

อปท.ใกล้เคียง

ท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี

หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมฯ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ระดับ ผ่านดี

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่เขตตำบลชัยบาดาลให้มีความเจริญก้าวหน้า จะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ข่าวจัดซื้อ-จ้าง

ซื้อจ้างในระบบ EGP

รายงานงบการเงิน

สขร.1

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ

โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.ชัยบาดาล กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2567 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

iit1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

eit1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT

(ประชาชนทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

บริการของหน่วยงาน

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

แนวทางการปฏิบัติงาน

ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ และแนวทางประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อได้ปฏิบัติพันธกิจเพื่อประชาชนแล้ว ความชื่นใจที่ประชาชนได้รับคือ “รางวัลแห่งชีวิต พันธกิจของข้าราชการ”
น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

085-9001576

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวสารหน่วยงานล่าสุด

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

  องค๋การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และ(ภ.ด.ส.๓) สามารถตรวจสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล Facebook...

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล...

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

27พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง...

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566

26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ

ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน

22 พฤศจิกายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสายทางเข้าราชภัฏ-ศาลชัยบาดาล...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ตลาดต้องชม

ตลาดต้องชมในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อยู่บริเวณ ตลาดปลาชัยบาดาล บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บริเวณนี้จะมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพชาวประมง นำปลาน้ำจืดภายในเขื่อนที่จับได้ในแต่ละวัน มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

วิดีทัศน์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ Facebook

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับ อบต.ชัยบาดาล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1. ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ผลงานและกิจกรรมหน่วยงาน