วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นางสาวอรัทยา พรานทนงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,พันจ่าอากาศเอกวุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับประมงขังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และสถานีส่งน้ำบ้านชัยบาดาลยุคใหม่

Similar Posts