ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-9001576

จ่าเอกกรุง สีดากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววราภรณ์ เสมอเหมือน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรุณลักษณ์ ธนชิตพิพัฒ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเกศินี ศรีพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสมชาย โกษา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบัณฑิต แย้มศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเจ จันทร์พิทักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิลัย สวัสดิ์สลุง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ สีแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเรวัต แย้มเมืองไชย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสามารถ กิตติวุฒิเจริญชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายดำหริ คิดการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชิตพล โฉมฉิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกัญญารัตน์ กันหริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายหยด ศรีบำรุง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประเสริฐ รู้กิจนา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวสันต์ อุไรสาย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศิลา แย้มเมืองไชย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธรรมรัตน์ จอสูงเนิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพรพงษ์ กุมขุนทด

พนักงานจ้างเหมาบริการ