ผู้บริหาร อบต.ชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งาน  ดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานนโยบายและแผน
         – งานนโยบายและแผนพัฒนา
         – งานวิชาการและแผน
         – งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
         – งานงบประมาณ
         – งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
         – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 1.3  งานบริหารงานบุคคล

 

         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         – งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
         – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
         – งานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ
         – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         – งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1.6  งานกฎหมายและคดี
         – งานกฎหมายและนิติกรรม สัญญาต่างๆ
         – งานการดำเนินการทางคดีและการปกครอง
         – งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         – งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ อบต.
1.7  งานกิจการสภา อบต.
         – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
         – งานการประชุมสภา อบต.
         – งานอำนวยการและประสานงานของกิจการสภา
1.8  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
         – งานข้อมูลวิชาการเกษตร
          – งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
          – งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
         – งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
         – งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
         – งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

น.ส.สุกัลยา ยอดพยุง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 036-790250

จ่าเอกกรุง สีดากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 036 790250

น.ส.อัญชลี รอดคำ

นักทรัพยากรบุคคล

โทร 036 790250

พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร 036 790250

น.ส.วราภรณ์ เสมอเหมือน

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร 036 790250

น.ส.วรุณลักษณ์ ธนชิตพิพัฒ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

โทร 036 790250

น.ส.กัญญารัตน์ กันหริ

พนักงานจ้างเหมา

โทร 036 790250

น.ส.วิลัย สวัสดิ์สลุง

แม่บ้าน

โทร 036 790250

น.ส.กนกวรรณ สีแก้ว

แม่บ้าน

โทร 036 790250

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง