ผู้บริหาร อบต.ชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

สมาชิกสภา อบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร. 089 5295188

นายพิเชษฐ์ เนตรนิล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร 061 8058332

นายรักเลห์ นาประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 1

โทร 085 2955661

นายสมยศ บุญประเสริฐ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 2

โทร 097 9257298

นายปฐม เกษไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 3

โทร 081 8219271

นายพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 5

โทร 098 8488057

นายคมสัน บุญจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 6

โทร 084 3381674

นายละเอียด สัมฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 7

โทร 089 2383327

นายสำราญ นาประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร 086 788 4569

นายใจเพชร ประกอบนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร 086 788 4569

นายทุเรียน ปานมาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โทร 086 788 4569

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ
(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร
(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ
(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ
(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง