ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 089-5295188

นายพิเชษฐ์ เนตรนิล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 061-8058332

นายรักเลห์ นาประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 085-2955661

นายสมยศ บุญประเสริฐ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 097-9257298

นายปฐม เกษไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 081-8219271

นางสาวมณฑา ยิ้มพงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. xxx-xxxxxxx

นายคมสัน บุญจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 084-3381674

นายละเอียด สัมฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 089-2383327

นายสำราญ นาประสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 086-7884569

นายใจเพชร ประกอบนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 086-7884569

นายทุเรียน ปานมาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
โทร. 086-7884569