สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อ 29 รายงานข้อมูลเชิงสถิ