คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาลยุคใหม่, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชัยบาดาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด และสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts