คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลชัยบาดาล และประชาชนจิตอาสา ล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

 

Similar Posts