ร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ไต ตา เท้า โรคเบาหวาน

ร่วมกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ ไต ตา เท้า โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล