การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อ 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงกา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยง ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต