รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ข้อ 22)