รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑

รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1