รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.

รายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6

Similar Posts