รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

Similar Posts