รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3