รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

Similar Posts