รายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ครั้งแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

รายงานการประชุมสภาครั้งแรก