รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

ข้อ O37 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน