25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ออกรับซื้อขยะมูลฝอย ในหมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะเพื่อชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการกำจัด และคัดแยกขยะ อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Similar Posts