องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบเงินช่วยเหลือชดเชย เยียวยา สงเคราะห์ และบรรเทาผลกระทบของผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางสมร สมบัติ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบาดาล ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ครั้งทีี่ 3/2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts