นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นายสมนึก วงศ์เสงี่ยม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทนพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,ช้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts