3 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ได้ร่วมลงนาม (MOU) ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts