ผู้นำท้องที่ในเขตตำบลชัยบาดาลและตำบลมะกอกหวาน

นางสาวธารทิพย์ ทองสุข

กำนันตำบลชัยบาดาล
โทร. 085-9980873

นายสุรัตน์ ทวีบุตร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นายบุญญฤทธิ์ โฉมฉิน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

นางสาวรัตนาพร สิงห์พิ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นางฟ้าอรุณ เส็งทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นางสมพิศ นาประสิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

นางน้อมจิตร สัมฤทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นางสาวอาพร ถมปัด

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นางสาวพัชมณ แสงประสิทธิ์

กำนันตำบลมะกอกหวาน
โทร. 085-9980873

นายสมเกียรติ อรชุน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

นายอนุชา ศรีเพ็ชร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2